Livsviktig design

Natalia Tunheim

Livsviktig design

Tjenestedesign Ingen kommentarer

Utgangspunktet for masteroppgaven min, «Healthcare at sea», var å bruke design- og systemtekning for å kartlegge systemet rundt helsetjenester til sjøs. Målet var å identifisere designmuligheter som gir størst potensial til å begrense tap av liv og helse blant sjøfolk.

Dagens situasjon – veiledning via telefon

Når ulykke eller sykdom skjer ombord i fartøy, er man ofte flere dager fra land og uten helsepersonell ombord. Overstyrmann er medisinsk ansvarlig, og har ansvaret for å gi pasienten rett behandling. For å få hjelp og veiledning ringer medisinsk ansvarlig til en legevakttjeneste på land. I Norge er dette Radio Medico. Vakthavende lege veileder via telefon eller radio, og har ikke mulighet til å se eller røre pasienten for å undersøke selv.

Den medisinsk ansvarlige må være legens øyne, øre og hender ombord, så god samhandling mellom de to er helt avgjørende for at pasienten får rett behandling.

En annen stor utfordring er at medisinsk ansvarlig kun har et 40 timer langt kurs i medisinsk behandling for å kunne håndtere alle medisinske situasjoner som kan oppstå ombord. Kurset oppdateres hvert femte år, gjennom et 5 timers kurs på land.

Hovedfokus for oppgaven har vært å forbedre flyten og samhandlingen mellom medisinsk ansvarlig og Radio Medico, og dette ble løst gjennom å utvikle et nytt oppdateringskurs

Systemtenkning for å håndtere kompleksiteten

Det har vært avgjørende med høy grad av brukerinvolvering, og jeg har hatt tett kontakt med nøkkelaktører for helsetjenester til sjøs. Jeg har også studert ambulansetjenesten, som har gjort et kjempeløft de siste 10 årene innen behandling av pasienter før de kommer til sykehuset.

map med parametre
Gigamapping av en akutt ulykke ombord på et fartøy – fra ulykke til innleggelse på sykehus.

Gjennom gigamapping og systemtenkning dannet jeg meg et helhetlig bilde av systemet, og identifiserte muligheter, barrierer og tomrom. Jeg utforsket mulighetsrommene ved bruk av designverktøy som hjalp meg å vurdere mulighet for implementering i form av kostnad, vilje og tid, og mulige synergieffekter. Designmulighetene med antatt størst positiv effekt utforsket jeg videre. Rollespill og scenariomapping viste seg å være de mest virkningsfulle metodene for å videreutvikle ideer underveis. For å teste ideene over tid og få gode, reelle tilbakemeldinger fra brukerne, benyttet jeg evidencing. Dette gir en opplevelse av hva tjenester gjør og hvordan det føles å bruke den.

Rollespill og scenariomapping.

Innsikt

Jeg så på situasjonen både før, under og etter at en akutt skade eller sykdom inntreffer, og kom frem til tre områder jeg utviklet løsningsforslag for:

  • Kursing i medisinsk behandling
  • Samhandlingsverktøy som video og digitale kommunikasjonsverktøy
  • Merking og tilrettelegging av medisinsk utstyr

 

Gjennom samtaler og workshops med nøkkelaktører verifiserte og videreutviklet jeg designforslagene, samt tilegnet meg kunnskap om utfordringer med implementering.

Til tross for at mange er flinke i rollen som medisinsk ansvarlig, var et hovedfunn at altfor mange ikke mestrer de grunnleggende oppgavene de trenger for å kunne samhandle med Radio Medico. Konklusjonen er at den medisinske kompetansen generelt er for lav, og må heves ved å forbedre kursingen i medisinsk behandling.

Dagens kurs er lite effektive. Gjennom brukerintervju, workshops og gigamapping kartla jeg kursene slik de gjennomføres i dag, og fant blant annet at:

  • Kun 10% av kostnaden ved å sende noen på kurs går til kunnskapsbygging
  • Hele 42% av kurset består av emner som skal dekkes av andre obligatoriske kurs
  • Med opptil 40 elever per instruktør, gir kursene svært lite utbytte for den enkelte deltager

Det er så å si umulig å få sjekket kunnskapsnivået hos hver enkelt elev, så i realiteten vil man bestå kurset kun ved å møte opp. Ukentlige, obligatoriske internøvelser i medisinsk behandling blir heller ikke gjennomført målrettet, ettersom det er vanskelig å øve skikkelig på noe man ikke kan.

Løsning – medisinsk behandlingskurs

Jeg valgte å designe et medisinsk behandlingskurs som vil hjelpe mannskap å gjennomføre målrettede og målbare øvelser i medisinsk behandling ombord i fartøy. Jeg utformet en emneplan for kurset basert på etablerte metoder innen akutt medisin, tilpasset det Radio Medico og den medisinsk ansvarlige trenger for å samhandle godt. Det viktigste var å gi medisinsk ansvarlig klare fremgangsmåter for all pasientkontakt.

Scenarioøvelse
Scenarioøvelse der kursdeltager settes inn i rollen som medisinsk behandler.

Sluttleveransen var EASYMED, et digitalt medisinsk behandlingskurs som gjøres ombord i fartøyene. Kurset var testet og utviklet med brukere underveis. Kurset er delt opp i korte bolker og har fokus på grunnleggende ferdigheter innen medisinsk behandling. Øvelsene er teoretiske, praktiske og scenariobaserte, og hjelper mannskapet å gjennomføre målrettede øvelser i medisinsk behandling.

I den nye kursstrukturen utgjør de viktigste emnene 50%, i motsetning til dagens kurs der de kun utgjør 14%. Med bedre opplæring og trening vil medisinsk ansvarlig på fartøyet være bedre rustet til å gi riktig medisinsk behandling ombord på skipet, og til å kommunisere med vakthavende lege på land. God kommunikasjons- og samhandlingsflyt mellom medisinske enheter på land og til sjøs er nøkkelen til å kunne samarbeide om å gi pasienten rett behandling.

 

—- Masteroppgaven ble gjennomført høsten 2014 ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og i samarbeidet med to oppstartsbedrifter i Ulsteinvik.