Tjenestedesign i helsevesenet 2: Hvilken verdi skaper det?

Jonathan Romm

Tjenestedesign i helsevesenet 2: Hvilken verdi skaper det?

Tjenestedesign 2 kommentarer

Gevinsten ved å bruke tjenestedesign til å løse utfordringer i helse-Norge, er langt større enn bare å forbedre pasientenes opplevelser. Og tiden er moden for at norsk helsevesen skal innse det.

Dette er andre blogginnlegg i en serie på tre, som systematisk belyser hvordan tjenestedesign kan revolusjonere norsk helsevesen. 

Playmomennesker

Hva får helsevesenet igjen for investeringen?

Brukere av norske helsetjenester; både pasienter og pårørende, blir i dag møtt av et system som hverken inkluderer dem i beslutninger om egen behandling eller tar hensyn til deres individuelle behov. Tjenestedesign kan bidra til å løse slike utfordringer, men ledere og helsepersonell spør ofte om hvilken verdi de får igjen for å investere tid og ressurser i utviklingen av pasientsentriske tjenester i helse-Norge. Jeg mener at gevinsten er langt større enn bare å forbedre pasientenes opplevelser gjennom ulike steg i pasientforløpet. Det handler om mye mer enn å vise pasientene respekt eller empati.  Resultater fra gjennomførte tjenestedesignprosjekter viser at helseforetak som satser på tjenestedesign oppnår økt effektivisering og bedre flyt på tvers av enheter, bedre samhandling og arbeidsmiljø og bedre behandlingsresultater.

Den danske tenketanken Mandag Morgen har oppsummert erfaring med bruk av tjenestedesign i helsesektoren, og trekker frem følgende gevinster:

  • Flere medarbeidere og ledere i helsevesenet tar initiativ til at tenke nytt rundt måten oppgaver løses på og utfordrer kulturen i større grad.
  • De blir mer bevisst på pasientenes og de pårørendes behov, viten, kompetanse, holdninger og ønsker, og tar i høyere grad utgangspunkt i dette i løpet av arbeidsdagen.
  • Det gir pasienten og de pårørende et mye bedre møte med helsevesenet.
  • Et tettere og mer likeverdig samarbeid mellom helsepersonell, pasienter og pårørende kan resultere i bedre opplevd kvalitet, økt effektivitet og dermed besparelser, bedre behandlingsresultater og økt arbeidsglede for medarbeidere.

Vi lager et speilbilde

Som nevnt i mitt forrige blogginnlegg i denne føljetongen,  innhenter tjenestedesignere kvalitativ innsikt fra pasientene og deres pårørende helt i starten av prosjektet. Det gjør vi for å vise, både helsepersonell og ledelsen, hvordan tjenestene fungerer fra et brukerperspektiv. Innsikten løfter fram nye perspektiver på flyten i systemet og skaper ofte et godt utgangspunkt for diskusjoner på tvers med mål om å gjøre systemiske og organisatoriske endringer.

Innovasjonskultur i helsesektoren

I tjenestedesign jobber vi i tillegg aktivt med kreativ problemløsning som tillater helsepersonell og andre involverte å generere og utvikle nye idéer om egen praksis. Det gjelder for eksempel utviklingen av forslag til radikale og/eller inkrementelle innovasjoner. Dette aspektet er med på å støtte og bygge en innovativ kultur i flere ledd i helseorganisasjonen.

Tjenestedesigns innvirkning og målsetninger er altså langt større enn bare å øke pasientene og de pårørendes tilfredshet. Tjenestedesign bygger innovasjonskultur, bearbeider og innoverer både det som pasientene opplever underveis når de bruker helsetjenester, og systemet og rutinene som leverer tjenestene.

Så tilbake til det innledende spørsmålet mitt. Hvilken verdi skaper tjenestedesign i helsesektoren? Jeg mener det skaper enorm verdi! Og at tiden er moden for at norsk helsevesen skal innse det.

 

Følg med for oppfølgeren «Hvordan får vi til en endring i helsesektoren?»

Ikke lest mitt første innlegg i denne serien?  Jeg drøfter problemstillingen: «Hvordan kommer vi ordentlig i gang med design av helsetjenester